Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Gyvenimo darbai tėviškės žmonių ir artimųjų atminimui 

Prie stogastulpio, kuriuo D.Saukevičius ir savo gimimo vietą, ir dziedulio trobavietę įamžino Guronių miške


Atstatytas kryžius prie kelio, netoli nuo įvažiavimo į buvusią eigulio Antano Balevičiaus sodybą


D.Saukevičius su sūnumi Merkiu prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus Kaune


Danielius Saukevičius studijų metais, kai šoko Lietuvos žemės ūkio akademijos dainų ir šokių ansamblyje


Ponas Danielius (kairėje) jau senokai pamėgo automobilių sportą

  Žinodami mūsų žemiečio Danieliaus Saukevičiaus, gyvenančio Tauragėje, darbus įamžinti atmintinas savo tėviškės vietas bei restauruoti senuosius kryžius, pasinaudojom jo viešnage gimtinėje šią vasarą, kai Leipalingio bažnyčia šventė savo 200 metų jubiliejų. 

Pokalbiai Gerdašių bažnyčios šventoriuje 


    Išvyką drauge su D.Saukevičiumi jam brangiomis vietomis pradėjome nuo kitos jam artimos bažnyčios šventoriaus. Prie Gerdašių parapijos bažnyčios dargi susitikome Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės vadovą Vytautą Vaikšnorą, žoliapjove tvarkantį tenykštę aplinką. Vienas kitą papildydami pašnekovai Danielius ir Vytautas priminė šio krašto žmonių praeitį, pradedant broliais Vaikšnorais, dalyvavusiais Žalgirio mūšyje, kuriems Lipliūnuose, prie kelio, pastatytas atminties paminklas.    D.Saukevičius vardijo energingo kunigo P.Šukio nuopelnus steigiant Gerdašių parapiją, statant bažnyčią, netoliese įveisiant sodą, užmojus vietoje medinės statyti mūrinę bažnyčią... Teišliko šio sumanymo neįgyvendinti pėdsakai - laiptų į kalniuką, kur turėjo stovėti bažnyčia, ir iš toliausiai ten suvežtų akmenų liekanos. Anot pono Danieliaus, jo senelis eigulys Antanas Balevičius siūlė bažnyčią statyti ant kalniuko tarp Krivonių ir Guronių, tačiau apsistota ties Leipalingio viršaičio padovanota gražia vieta Gerdašiuose. Pasak D.Saukevičiaus, stebuklingai per karus ir pokarius išliko išraiškingos architektūros Gerdašių parapijos klebonijos pastatas, kuriame veikė septynmetė mokykla, vykdavo gausaus čionykščio jaunimo šokiai... Iki šiolei kiekvieną sekmadienį Gerdašių parapijos bažnytėlėje vyksta šv.Mišios, į kurias susirenka apie 30 žmonių. D.Saukevičiaus dėka Tauragėje atrestauruotas ir Gerdašių bažnyčios šventoriuje vėl atstatytas paminklas-kryžius, skirtas Šv. Kazimiero metams. Netoliese vėlgi pono Danieliaus iniciatyva 2012 m. iškilo Gerdašių bažnyčios 75-erių metų sukakčiai skirtas dailus metalinis kryžius. Tėviškės patrioto pastangomis memorialinė lenta ant bažnyčios sienos primena dvasininkų, susitikdavusių Gerdašiuose, pogrindžio darbus sovietmečiu. Gimtosios parapijos bažnyčioje, prie altoriaus, stovintis vadinamas Dievo stalas iš uosio ir ąžuolo taip pat pagamintas Tauragėje, kur ponas Danielius gyvena. 

„Obuolys nuo obels toli nerieda“

   Ilgėliau stabtelėjome Guronių miško tankmėj, prie Balevičių trobavietę žyminčio stogastulpio, kuriuo D.Saukevičius ir savo gimimo vietą 1937-aisiais, ir dziedulio Antano sodybą įamžino. 
D. Saukevičiaus dziedulis, mamos tėvas Antanas Balevičius kariavo Pirmojo pasaulinio karo japonų-rusų fronte caro armijos sudėtyje. Grįžęs iš karo vedė Antosę Mikelionytę ir gavo vadinamą šniūrą 25 ha žemės Guronyse. Nuo 1918 m. 22-ejus metus dirbo vietiniu eiguliu. Už uolumą saugant miškus buvo apdovanotas Seinų miškų urėdo pagyrimo lakštu, kurį anūkas Danielius padovanojo Kapčiamiesčio muziejui. 68-erių metų A.Balevičius buvo palaidotas Leipalingio kapinėse su jam įteiktu prezidento A. Smetonos medaliu, kuriuo eigulys itin didžiavosi. Aktyviai rėmė Gerdašių bažnytėlės statybą. 1945-1946 m. A.Balevičius kalėjo Lazdijų ir Marijampolės kalėjimuose. 
   Dziedulio A.Balevičiaus, kilusio iš gausios Leipalingio šeimos, jaunesnysis brolis Zigmas, baigęs universitetinius mokslus, buvo gana žinomas matematikas, 5 dalių algebros vadovėlio gimnazistams autorius, advokatas, dekanas. 
   Atkūrus nepriklausomybę, paveldėtoje 25 ha senelio žemėje anūkas Danielius pasodino 4 ha mišką ir jį rūpestingai prižiūri. Tai liudija 2003 m. konkurso laureato diplomas už pavyzdingai tvarkomą miško valdą. „Obuolys nuo obels toli nerieda – mylėjo mišką senelis, myli ir jo palikuonys“, – viešai išsireiškė miškininkas Vytautas Stacevičius iš Kapčiamiesčio. 

Prie trobavietės miškų tankmėj 

   Į savo tėvų sodybą Guronyse dukra Albina Saukevičienė sugrįžo 1937 m. iš savo vyro Juozo tėvonijos – Mažonių kaimo, nes vyras buvo pašauktas atlikti karinės tarnybos. Netrukus senelių sodyboje per 1937 m. Kalėdas gimė Danielius, kaip vėliau paaiškės, ištikimas savo tėviškės patriotas, žemės ūkio inžinierius, pedagogas, automobilių sporto meistras, nusipelnęs šaulys, choristas. 
   Teturėdamas 4-erius metukus, Danielius liko be tėvo, užsitarnavusio leitenanto laipsnį, kuris žuvo 1942 m. Kaune. Vienturčio Danieliaus mama, likusi našle, iš savo ūkelio išspaudė kiek pajėgė, idant sūnus nejaustų nepriteklių: gamindavo pieno produktus, kuriuos parduodavo Druskininkuose.
   6-metis Danielius 1944 m. gegužės mėnesį pradėjo lankyti Guronių pradžios mokyklą, garsią tuo, kad joje vienerius metus 1940-1941 m. mokytojavo partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. 1955 m. baigusį Leipalingio vidurinę mokyklą D.Saukevičių mama norėjo matyti apsirengusį arba juodai (kunigas), arba baltai (gydytojas), arba žaliai (miškininkas), tačiau vaikinas apsisprendė studijuoti Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultete, kurį baigė 1960 m. labai gerai įvertintu diplominiu darbu ir tapo inžinieriumi- mechaniku. Nors po studijų D.Saukevičiui pasiūlyta pasilikti akademijoje, tačiau jis sugrįžo į Dzūkiją, įsidarbinęs vyr. inžinieriumi mechaniku žemės ūkio inspekcijoje prie Varėnos raj. Vykdomojo komiteto, šiek tiek vėliau - vyr. inžinieriumi Perlojos eksperimentiniame ūkyje. 1961 m. tapo meilės emigrantu, kartu su būsima žmona žemaite Marija pasirinkę Pagėgius, o po dviejų metų atvykę į Tauragę, kur iki šiolei gyvena. Iki 1990 m. mūsų žemietis dirbo Tauragės rajono žemės ūkio valdybos vyriausiuoju inžinieriumi, mechaniku. Vėliau D. Saukevičius įsidarbino Profesinio rengimo centre direktoriaus pavaduotoju profesiniam mokymui. „Paskutinieji 11 mano darbo metų susiję su pedagogine veikla,“ – priduria ponas Danielius, užsiminęs, jog buvę mokiniai geranoriškai prisimena, pasilabina. 

Pareiga gimtinei 

    „Jau 60 metų esam kartu, petys į petį,“ - primena D.Saukevičius ir bendrą su žmona Marija šiemetinę šeimyninę sukaktį. Drauge užaugintas vienintelis sūnus Merkys, sėkmingai plėtojantis privatų verslą. Su kartėliu D.Saukevičius prisimena savo motinos Albinos paskutiniuosius metus Tauragėje, kur ji neilgai teišgyveno, atsivežta iš savo namų Leipalingyje. „Negalima žmogaus išraut iš gimtųjų vietų,“- sako Danielius, tarsi užsimindamas ir apie save, nes tėviškės ilgesį nuolatos jaučia. Tai įrodo ir jo dovanos gimtinei – senųjų kryžių restauravimas bei savo gimtinės atmintinų vietų įamžinimas. D.Saukevičiaus dėka atnaujinta daugmaž 30 senųjų kryžių, pastatyti nauji, atminties lentomis priminti svarbūs įvykiai. Su ponu Danielium stabtelėjome prie pirmojo 1989 m. jo atrestauruoto kryželio, kurį Balevičiai pastatė 1934 m. prie kelio, netoli nuo įvažiavimo į dziedulio Antano sodybą. Šį kryželį, piktadarių nupjautą 2004 m., tais pačiais metais Saukevičiai vėl atstatė ir pašventino, sukvietę Guronių ir Krivonių gyventojus. Deja, Guronių senosiose kapinėse, įtrauktose į kultūros vertybių registrą, D.Saukevičiaus ir Vytauto Vaikšnoro, buvusio Druskininkų mero, iniciatyva 1994 m. pastatytas išlakus kryžius jau apgriuvęs ir būtinas restauruoti. 
   1999 m. ponas Danielius kartu su buvusiu Druskininkų meru Vytautu Vaikšnoru, Jonu Visocku ir kitais Guronių kaimo žmonėmis įamžino kritusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1918–1923 metais Guronių apylinkėse atminimą granitiniais Gedimino stulpais ir iškiliu kryžiumi. Vietą memorialui parinko V.Vaikšnoras. Būtent netoliese stovėjo nuo ginkluotų lenkų apsišaukėlių iš „Varviškės respublikos“ žuvusio ūkininko K.Visocko troba. D.Saukevičiaus sumanymu ir rūpesčiu pastatytas 8,5 m aukščio kryžius ir trys juodo granito plokštės, kuriose iškaltos laisvės kovose kritusių 36 asmenų pavardės: 10 šaulių, 10 kareivių, 6 milicininkų, 5 karininkų ir 5 ūkininkų. Kovotojų kančią simbolizuojantį aukštą kryžių, iškeltą Gedimino stulpų viduryje, iš savo miško pušies išskobė pats Danielius, o rėmėjus iškalt pavardes granitinėse plokštėse atrado firmoje „Gitaura“ Tauragėje, iš kur jos buvo atgabentos į Guronis. Kadangi pastarasis kryžius sunyko, Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės tuometinės pirmininkės Saulės Sadeckaitės iniciatyva 2014 m. šalia granitinių Gedimino stulpų iškilmingai atidengtas naujas kryžius (skulptorius Tauras Česnulevičius). 

„Mėlynasis kryžius“ ir pasitikdavo, ir išlydėdavo 

   Iš memorialo drauge su ponu Danielium patraukėm link kito jo kūrinio – 1995 m. išskobto ir pašventinto Silvos Dūdytės-Vosylienės giminės kryžiaus. Pakeliui stabtelėjom ir prie D.Saukevičiaus dailiai atrestauruoto metalinio kryžiaus Vaikšnorų sodybos kieme. 
   Mūsų išvykos galinis sustojimas - prie Guronių kaimo pakraštyje nuo 1936 m. stovinčio „mėlynojo kryžiaus“, kuris buvo statomas pakeliui į bažnytėlę, ir visus, tiek vietinius, tiek atvykėlius, svarbiausiais gyvenimo atvejais ir pasitikdavo, ir išlydėdavo. D.Saukevičiaus atrestauruoto kryžiaus pašventinimas 1992 m. tapo Guronių kaimo kelių kartų susitikimo švente. 2014 m. sutręšusį „mėlynąjį kryžių“ ponas Danielius pakeitė metaliniu. 
Be pastarųjų, išvykos metu aplankytųjų kryžių, D.Saukevičius 1990 m. kartu su Leipalingio parapijos klebonu J.Alesiumi bei meistrais iš Tauragės Merkinės plento nelaimingoje sankryžoje su Druskininkais suprojektavo ir pastatė beveik 5 m granitinį kryžių. 2004 m. pastatė paminklą, skirtą Leipalingio 500 metų jubiliejui, parapijos bažnyčios šventoriuje. Prie Šaulio ežero iškilo paminklas trims žuvusiems Šarūno rinktinės partizanams. 
   Nors D.Saukevičius kažkada turėjo vilčių visus savo krašto kryželius nuo Mizarų iki Guronių atnaujinti, tačiau jo užmojus 2016 m. pristabdė rimti reikalai su medikais. Tad privalėjo savo gyvenimo tempą sulėtinti, su Aukščiausiuoju labiau sutarti ir nuolatos aplankyti tėviškę, kur prisiminimais atjaunėja... 

Kiti nuopelnai 


   Be labdaringų darbų tėviškei, dera užsiminti ir D.Saukevičiaus nuopelnus Šaulių sąjungai, automobilių sportui, meno saviveiklai. 
Tauragėje jis pamėgo automobilių sportą: konstravo sportinius automobilius, dalyvaudavo įvairiausiuose autoraliuose ir juos organizuodavo, tapdavo absoliučiu čempionu. Buvo Lietuvos automobilių ir motociklų sporto teisėjų sąjungos pirmininko pavaduotoju, Lietuvos automobilių sporto federacijos viceprezidentu. Už nuopelnus šiam sportui nesyk apdovanotas.   2013 m. ponas Danielius su savo vieninteliu sūnumi Merkiu, kurį irgi užkrėtė pomėgiu autosportui, dalyvavo automobilių varžybose Druskininkuose. Sūnų, kurį pakrikštijo tikru dzūkišku Merkio vardu, nuo jaunumės tėtis sudomino ir medžioklės pomėgiu. 
   1994 m. įstojęs į šaulių sąjungą D. Saukevičius tapo Tauragės apskrities atkurtos šaulių rinktinės vadu, vėliau – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio 7-osios Tauragės apskrities šaulių rinktinės vado pavaduotoju. 2017 m. Valstybės dienos minėjimo metu liepos 6 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune krašto apsaugos ministras iškilmingai įteikė D.Saukevičiui aukštą apdovanojimą - Šaulio žvaigždės medalį už patriotinį jaunimo ugdymą. 
   2002 m. D.Saukevičius prisidėjo prie Tauragės vyrų choro „Mintauja“, kuriame ir pats iki šiolei dainuoja, įkūrimo. Vyrų chorų festivalis „Užtraukim vyrai dainą“, vykstantis Tauragėje, iš respublikinio 2017 m. tapo tarptautiniu. 
   D.Saukevičius „Druskoniui“ paatviravo, jog laimingai pasibaigę sutapimai jo gyvenime įrodė, kad yra iš aukščiau globojamas, kaip ir jo darbai tėviškės žmonių ir artimųjų atminimui. 

„Druskonio“ inf.


Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės vadovas Vytautas Vaikšnoras prie įdomios architektūros Gerdašių klebonijos pastato


Kryžius, skirtas Gerdašių bažnyčios 75-erių metų jubiliejui

D.Saukevičius Guronių kaimo pakraštyje atstatė vadinamą „mėlynąjį kryžių“


Guronių senosiose kapinėse pastatytą kryžių jau reikia restauruoti


Kryžius Vaikšnorų sodyboje Guronyse


Silvos Dūdytės-Vosylienės užsakymu iškilęs jos giminės kryžius Guronyse


PaieškaT-shit
onita.lt

Darbo skelbimai

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Greitas kreditas
internetu

Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.