Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Kermušijos kaimo šviesuolė

Kastutė (dešinėje) su seserimi Danute, 2007 m.


Kostantės ir Juozo Rakauskų vestuvės, 1969 m.


Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Geriausias apvaizdusis Viešpats Dievas, kada reikia ir kada Jis nori, suranda sau tinkamus žmones ir juos pašaukia prie darbo ir duoda savo malonės, apšvietimo, įkvėpimo, meilės, tikėjimo, šventumo jiems galią. 
                 
(Palaimintasis Jurgis Matulaitis. „Užrašai“ 17. XI. 1910)

   Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (PJMD) Druskininkų (Ratnyčios) šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos skyrius, pritariant tuometiniam klebonui Almantui Kibirkščiui, buvo įkurtas 2009 m. Maldingos šios parapijos moterys (keletas vyrų), daugiausia, kaip pačios sako „ratnyčiankos“, pamilo Palaimintąjį. Pal. J. Matulaičio gyvenimo pavyzdys, maldos, tikėjimo ir meilės artimui liudijimas – nugalėti blogį gerumu, ugdyti dorybes, siekti šventumo – vykdyti savo tikrąjį pašaukimą, yra tie jo palikti kelio ženklai, kurie draugijos narius akina jais sekti. Sekti pagal savo asmeninius sugebėjimus: malda, kasdieniu darbu, elgesiu, savanoryste... sekti Kristumi. 
   Esame laikini šio pasaulio gyventojai. Tokia Aukščiausiojo valia... Ir Šventajame Rašte parašyta: „Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi. Yra laikas gimti ir mirti;... (Mok 3, 1,2).
   Rugsėjo 27 d. į Amžinuosius Dievo namus palydėjome matulaitietę Kostantę Rakauskienę. Kastutė (matulaitiečiai taip ją vadinome) buvo viena iš tų Dievo pašauktųjų. Kukli kaimo moteris. Nuoširdi, nuolanki, tvirtas tikėjimo ir artimo meilės pavyzdys. Nuo pat draugijos įkūrimo pradžios, 2009 m., pavyzdingai lankė susirinkimus, nors atvykimo ir sugrįžimo į namus situacija buvo sudėtinga. Gyveno Kermušijos kaime. Tik pagal galimybę dukros, anūkai Agnė, Marius ją atveždavo ir parveždavo. Graži buvo jų bendrystė... Mamos, Močiutės meilė ir malda, nuoširdus rūpestis jais padėjo įveikti ne vieną gyvenimo išbandymą. Kastutė niekada nesiskundė, kantriai meldėsi, prašė palaimintojo Jurgio, kitų šventųjų užtarimo, skyrė įvairius devindienius, litanijas už savo artimuosius, kunigus ir už tuos, ką jos širdis jautė, kad reikia maldų. 
    Kai liepos mėnesiais vykdavome į Marijampolę, Palaimintojo J. Matulaičio atlaidus, visada važiavo ir ji. Mūsų PJMD parapijos skyriui daugiausia buvo paskirta maldos už ligonius diena. Prieš Eucharistiją prie palaimintojo Jurgio altoriaus vesdavome Rožinio maldą. Kastutė melsdavosi stovėdama. Per Šv. Mišias nešdavome atnašas – uogas. Kastutė su meile uogaudavo ir dovanojo Palaimintojo atlaidų atnašoms mėlynes, kurias vėliau vienuolės nunešdavo ligoniams. Kai buvo stipresnė, atnašaudavo pati, vėliau- kiti. Ji mielai uogavo ir dovanojo bruknes, spanguoles parapijoje atlaidus vedusiems garbiems svečiams. 
   2012 m. per titulinius šv. Baltramiejaus atlaidus pagerbti parapijos kaimų ir miesto šviesuoliai, paprasti žmonės, kurie gyvenimo pavyzdžiu per įvairiausius gyvenimo išbandymus neša Šviesą, Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Nominacija „Parapijos šviesuolis“ įteikta ir K. Rakauskienei.
    Įsimintinas 2016 m. gegužės 6-8 d. Vilniuje vykęs Nacionalinis Gailestingumo kongresas. Jame dalyvavo ir gausi mūsų įvairaus amžiaus parapijiečių grupė. Kastutę globojo gailestingoji matulaitietė Dalė Valentukevičienė. Jau anksčiau parapijoje buvome gavę Gailestingumo jubiliejaus Piligrimo pasus. Galėjome tais metais aplankyti Lietuvoje esančių 15 Gailestingumo šventovių. Iš jų Vilniuje – 4. Tą dieną pastarosiose – Katedroje, Gailestingumo koplyčioje, Šv. Ignoto bažnyčioje, Aušros Vartuose abi moterys apsilankė, pasimeldė, gavo pase atžymas. Tai buvo ilga piligriminė kelionė... Gal fiziškai, kas čia tokio? Tik pagal jų tolimesnį gyvenimą Dievas įspaudė atžymas ir jų širdyse. Išėjo kaip gailestingumo žmonės – stengėsi neteisti, nesmerkti, atleisti, dalintis dosniai su kitu...
    Kastutė buvo gamtos vaikas. Medžiai, uogos, grybai, pati žemė ją atgaivindavo, teikė jėgų... Prisimenu, kai ateidavo niūrus ruduo, šalta žiema, jai atsirasdavo skrandžio negalavimai. Kai tik atšuoliuodavo pavasaris, vasara, Kastutė išeidavo į mišką, rinkdavo miško gėrybes, ir problemos dingdavo...Tačiau metai bėgo, ligos įsisenėjo, jų gausėjo, moteris su tuo susitaikė... Ja nuoširdžiai rūpinosi, stengėsi įvairiose situacijose padėti jaunesnioji sesuo Danutė Valentukevičienė, dukros Virginija ir Gražina, kiti artimieji, tačiau atėjo atsisveikinimo valanda... Liko šviesus atminimas, liko tikėjimo, meilės, Dievo gailestingumo liudytojos, kuklios dzūkės, mylėjusios gyvenimą, gamtą, žmogų, Dievą, paveikslas. Liko trumpos biogramos eilutės...
    Kostantė Balevičiūtė-Rakauskienė gimė 1933 10 20 Kermušijos kaime,Vinco ir Elenos Balevičių šeimoje (mamos mergautinė pavardė Būraitė). Tėtis buvo miškininkas, dirbo eiguliu. Malda šeimoje buvo įprastas dalykas. Ypač maldinga buvo motina. Ji turėjo gražų balsą. Dukra Danutė papasakojo, kaip mama ryte, kūrendama krosnį, giedojo „karunkas“, vakarais „gadzinkas“.    Danutė jas išmoko ir dabar gali pagiedoti. Balevičių šeimoje augo trys vaikai: Kostantė, Danuta ir Vitoldas. Taip buvo lenkiškai įrašyti vardai. Kastutę Pirmajai Komunijai ruošė kun. Martynas Stonys. Buvo gal per 120 vaikų. Mokėsi tiesiog ,,ant dirvono“, lauke. Iš karto egzaminą išlaikė tik maždaug pusė vaikų. Kiti dar mokėsi ir išlaikė vėliau. Girininkienė iš perkelio pasiuvo ir išsiuvinėjo baltą suknelę. Mergaitė ja labai džiaugėsi. Komuniją anksčiau galėjo priimti tik visai nevalgę, net ir negėrę. Tai iškęsti jai buvo visai nesunku. Vaikystėje barstė gėles, jaunystėje giedojo Ratnyčios bažnyčios chore, dalyvavo procesijoje, organizavo gegužinės pamaldas ir meldėsi Latežerio kaime. Sutvirtinimo sakramentą Kastutei vyskupas suteikė Leipalingio bažnyčioje. Labai mokėjo bendrauti su jaunimu kunigas Albertas Ulickas. Išlikę malonūs prisiminimai visiems kartu su kunigu besisukant šokio ratelyje, būryje traukiant skambią dainą. Mergina gražų balsą paveldėjo iš mamos, o ši iš močiutės. Įsimintinos ir gegužinės pamaldos.  Marijos altorėlis buvo papuoštas Latežeryje. Čia vakarais susirinkdavo kaimų žmonės ir giedodavo. Buvo graži Kermušijos ir Latežerio kaimų draugystė. Šią tradiciją Kastutė išsaugojo. Ligi kolei leido sveikata, dar anūkas Marius buvo namuose, Švč. M. Marija buvo pagerbiama jos namuose. Prie senelės balso gražiai derėjo anūko balsas, taip buvo tęsiamos balsingos giminės tradicijos...
    Ilgametė tradicija išlikusi ir Gyvojo rožinio malda. Joje meldėsi pasiskirstę atskiras paslaptis namuose dar močiutė, mama. Kiekvieno mėnesio gale aukojamos Šv. Mišios ir giedamos giesmės.
    Kastutė buvo vyriausia šeimoje ir jai daugiausia skiriama dėmesio. Mokėjo gražiai austi, ypač populiarios buvo „parinktės“ lovatiesės, kurias audė ir pagal užsakymus. Gražiai mezgė vąšeliu. Vėliau pramoko siūti, bet šis darbas nebuvo labai prie širdies.   Noriai uogavo, grybavo. Latežerio kaime baigė 4 skyrius. Buvo labai gabi, ypač sekėsi matematika. Tik tėvai toliau į mokslus neleido. Mergina ištekėjo būdama 35 m. Vyras nuo Subartonių - Juozas Rakauskas. Šeima gyveno tėvų namuose. Užaugino dvi dukras Virginiją ir Gražiną. Dukros padovanojo 4 anūkus. Abi po porelę: Rusnę ir Liutaurą, Agnę ir Marių. 
    Ūkiškuose darbuose, vaikų slaugyme Kastutei daug pagelbėjo sesuo Danutė. Vyras tarnavo valdiškam darbe Merkinėje, vėliau Latežerio girininkijoje eiguliu. Kastutė dirbo miškų ūkyje. Ten ir pensiją užsitarnavo. Iš turimos žemės vertėsi ūkiškai. Moteris liko našlė, būdama 67 m. Po vyro mirties Kastutė priėmė ligotą vyro seserį Mariją, kuri gyvena ligi šiol.
    Pasilieka Tikėjimas ir Viltis, kad iškeliavę į Amžinybę, būsime prikelti ir gal būt susitiksime...
    Širdingai dėkoju Kastutės seseriai Danutei Valentukevičienei už suteiktą informaciją rašant straipsnį.Matulaitiečiai su vyskupu Rimantu Norvila PJM atlaiduose (Kastutė pirma iš kairės pirmoje eilėje), 2017 m.

Nuotraukos iš D.Valentukevičienės ir A.Grėbliūnienės 
asmeninių archyvų


PaieškaT-shit
onita.lt

Darbo skelbimai

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Greitas kreditas
internetu

Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.