Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Mūsų krašto istorinės ir moralinės patirties pamokos 

Krivonių kaimo kryžius


Krivonių senbuvė Birutė Apolonija Jakimavičienė parodė pamatų pylimą, kur stovėjo pradinė mokykla, kurioje mokytojavo Adolfas Ramanauskas-Vanagas


Druskininkietis Rolandas Marcinkevičius, apsistojęs senelio brolio Teofiliaus dailiai ornamentuotuose namuose, neatmeta galimybės, jog Krivonyse iškils atminimo kryželis, žymintis pradinės mokyklos vietą, kur mokytojavo Adolfas Ramanauskas-Vanagas


B.A.Jakimavičienės tėvų Kosto ir Petronės Kuleckų dar išlikusioje sodyboje Krivonyse viešėdavo Adolfas Ramanauskas-Vanagas


Rolando Marcinkevičiaus prosenelio Vinco Lazicko sodyboje, kurią primena atminimo kryželis, ilgai veikė Krivonių pradinė mokykla

   Spalio 6-ąją Lietuva laidojo savo ištikimą sūnų partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, kurio nuopelnai mūsų laisvės kovai ir vilčiai iki šiol įkvepia prasmingos veiklos aukai. 
   Tūkstantinės minios žmonių atsisveikino su mūsų krašto Dzūkų grupės Merkinės rinktinės, vėliau Dainavos apygardos ir Pietų Lietuvos partizanų srities vadu bei galiausiai Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio tarybos pirmininku ir Ginkluotųjų pajėgų vadu. 
   Teko ilgai laukti istorinio ir moralinio teisingumo, kol pasipriešinimo okupantams vadas palaidotas su visomis valstybės ir bažnyčios priedermėmis. Nuo 1950 metų pradėtuose rašyti Adolfo Ramanausko-Vanago prisiminimuose, kurie išleisti laisvoje Lietuvoje ir daugelio perskaityti, be abejo, atradome daug giminaičių ir pažįstamų, mūsų krašte žuvusių nelygioje kovoje su sovietiniais okupantais bei vietiniais kolaborantais. Juolab Druskininkų partizanų batalionas priklausė ir Merkio rinktinei, ir Dainavos apygardai, ir Pietų Lietuvos partizanų sričiai, kurių vadu 1945 m. buvo paskirtas A.Ramanauskas-Vanagas. 
   Sėkmingai baigęs Lazdijų „Žiburio“ gimnaziją, 1937 m. A.Ramanauskas-Vanagas įstojo į Klaipėdos pedagoginį institutą. Jį pabaigęs buvo pašauktas atlikti karinės tarnybos ir pasiųstas į Karo mokyklą, kur įgijo jaunesniojo leitenanto laipsnį. 1939–1940 m. jis tapo Kaune veikusios Karo mokyklos paskutinės karininkų laidos absolventu. Tų pačių metų rudenį jis pradėjo mokytojo kelią Krivonių pradinėje mokykloje. Tad mūsų savivaldybės Krivonių kaimas, esantis netoli nuo Druskininkų, partizanų vado biografijoje yra pirmoji darbovietė. Karo metais A.Ramanauskas-Vanagas mokytojavo Alytaus mokytojų seminarijoje. Tolimesni tragiški jo gyvenimo faktai, kai su šeima slapstėsi nuo NKVD persekiojimo, paliudijo, jog pasitikėjo Krivonių kaimo žmonėmis, 1955 m. rudenį į knygą surištą savo atsiminimų trečiosios dalies rankraštį patikėjęs saugoti šio kaimo gyventojai Bronei Visockienei, kuri paslėpė rankraštį savo namų kamaroje. 1957 m. šie rankraščiai buvo aptikti Boleslovo ir Bronės Visockų sodyboje Krivonyse. 
   Pasak vietinių gyventojų, Visockų pavardė būdingesnė netoliese esančiam Guronių kaimui, tuo tarpu Krivonyse bene populiariausia yra Lazickų pavardė, nors didelė dalis šeimynų tokia pavarde tarpusavyje nesigiminiuoja. Žinoma, taip buvo, nes dabar Krivonių kaime nedaug sodybų beliko. Pagal oficialius duomenis, 2001 m. Krivonyse buvo registruota 18 gyventojų, o po 10-ies metų, 2011-aisiais – tik 8. Visockų, kurie slėpė A.Ramanausko-Vanago rankraščius, niekas iš kalbintųjų vietinių neprisiminė. Apie Krivonių, esančių 4 kilometrai nuo Gerdašių, dabartį išsamiai papasakojo savo senelio brolio Teofiliaus, žinomo siuvėjo ir muzikanto, sodyboje apsistojęs 55-erių metų druskininkietis Rolandas Marcinkevičius, su kuriuo pradėjome Krivonių pradinės mokyklos, kurioje mokytojavo A.Ramanauskas-Vanagas, paieškas. Iš pakelės sodybos, kur šeimininkauja Rolandas, nukulniavome į pamiškę. Ten kryžius, apjuostas tvorele, žymi jo prosenelio Vinco Lazicko sodybą. Būtent joje ilgą laiką buvo Krivonių pradinė mokykla, kurios pastatas sovietmečiu buvo išgabentas į Kapčiamiestį, nes didelis namas tiko įstaigai. Lazickų šeima, likusi be pastogės, gyveno tvarte. Rolandas, besisvečiuodamas šioje erdvioje sodyboje, prisiklausė įvairiausių močiutės pasakojimų apie karo ir pokario metus čionykštėje pamiškėje - brolių Lazickų slapstymąsi dar išlikusiame rūsyje, kad atėjūnai nepaimtų į kariuomenę, plėšimus, šūvių apsuptį, tremties baimes. Krivonių senbuvė 83 metų Birutė Apolonija Jakimavičienė pridūrė, kad Rolando prosenelio Vinco erdvioje pirkioje, kur veikė mokykla, pokario metais vykdavę šokiai priviliodavo daug jaunimo. Pasak jos, pradinė mokykla į Vinco Lazicko sodybą buvo perkelta iš Konstanto Lazicko namų, stovėjusių šalia kelių išsišakojimo, kitapus kažkada buvusios autobusų stotelės. B.A. Jakimavičienės tvirtinimu, šioje vietoje, kur belikęs pamatų pylimas, buvo pradinė mokykla, kurioje apie metus mokytojavo A.Ramanauskas-Vanagas. Ji pati mokėsi šios mokyklos pirmoje klasėje. Birutė Apolonija papasakojo, jog mokytojas A.Ramanauskas-Vanagas buvo palyginti dažnas svečias jos tėvų Kosto ir Petronės Kuleckų sodyboje Krivonyse. Nors po K.Kulecko mirties 1994 m. ši sodyba liko visiškai tuščia, tačiau jos pirkia ir didelis kluonas iki šiolei liudija, kad čia gyveno darbštūs ūkininkai. Birutės Apolonijos atmintyje iki šiol išlikęs vaizdas, kai piestu pašokę nuosavi arkliai priešinosi juos iš tėvo atėmusiems rusų kareiviams. Ji prisimena ir A.Ramanausko-Vanago dovaną tėvams bei labai gerai besimokiusiai vyresniajai seseriai Stefai - atgabentą iš savo tėviškės ir padovanotą paršiuką. 
   „Malonus žmogus buvo,“ – ir savo, ir aplinkinių žodžiais B.A.Jakimavičienė apibūdina trumpai Krivonių pradinėje mokykloje mokytojavusį A.Ramanauską-Vanagą. Birutė Apolonija priminė šio krašto šviesuolio Danieliaus Saukevičiaus idėją atminimo kryželiu Krivonyse priminti pirmąją mūsų tautos didvyrio A.Ramanausko-Vanago darbo vietą. Galgi „šis žodis taps kūnu“, nes tuo susidomėjo vis dažniau Krivonyse apsistojantis Rolandas Marcinkevičius, besidomintis savo mamos Julijos Lazickaitės-Marcinkevičienės, senelio Jono, prosenelio Vinco ir kitų artimųjų tėviškės istorija. Tai būtų ne tik mūsų tautos didvyrio, bet ir jo metų, kai minime A.Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines, simbolinis įprasminimas. 
   Kaip ir kiekvienas kraštas, privalom atminti ne tik savo didvyrius, bet ir išdavikus, idant išmoktume istorinės patirties, kai sąžinė parduodama už grašius, pamokas. 
   Ypač tragiškas visai Ramanauskų šeima buvo 1956 m. spalio 12 d., kai juos išdavė ir nežmoniškoms kančioms pasmerkė karo mokyklos bendramokslis Antanas Urbonas, vadinamas „,mielas dzūkelis“ Baikio Antanukas iš Lipliūnų. Iš tiesų šis KGB agentas, slapyvardžiu Žinomas, gimė 1917 m. Lipliūnų kaime prie Druskininkų, mokėsi Leipalingio mokykloje ir Alytaus gimnazijoje, Karo mokykloje, kur įgijo aviacijos jaunesniojo leitenanto laipsnį. Nuo 1941 m. pradžios dirbo Druskininkų valstybinėje mokesčių inspekcijoje, nuo tų pačių metų liepos 31 d. atliko Druskininkų kurorto valdybos ūkio skyriaus viršininko pareigas. 1945 m. antrosios sovietinės okupacijos pradžioje Lipliūnuose buvo suimtas ir įkalintas. 1947 m. iš Komijos lagerių sugrįžo užverbuotas KGB. 1956 m. gyvendamas Žaliakalnio Kampo gatvės name, A.Urbonas pranešė KGB, kad pas jį dviračiais atvyko besislapstantys Adolfas Ramanauskas-Vanagas su žmona Birute. Lietuvos ypatingajame archyve išlikęs KGB sudarytas slaptas jų sulaikymo planas liudija, kad tai buvo iš anksto apgalvota pasala su dviem suėmimo grupėmis, radijo ryšiais, persirengusiais žvalgais. Jame pažymėta, kad A.Urbonas nenorėjo, jog Ramanauskai būtų suimti jo bute, idant kaimynai nesuprastų, kad jis esąs KGB agentas. Partizanų vadas su žmona buvo suimti gatvėje. 2012 m. šią vietą Žaliakalnyje Kaune įamžino paminklas. Pagal paskelbtus šaltinius už šią operaciją A. Urbonas-Žinomas gavo KGB premiją – 3000 rublių. 
   Negana to, nepriklausomybės laikais A.Urbonas-Žinomas, miręs 2002 m. Kaune, netgi pretendavo į Lietuvos atsargos karininkų sąjungą. 

„Druskonio“ inf. 

 

  Vėl skubėsim į paskaitas 
Zita ALEKSONIENĖ

   Prieš mėnesį palinkėję sėkmės kremtant mokslus savo vaikaičiams ar provaikaičiams, spalio 1 dieną SPA Vilnius konferencijų salėje šurmuliavo gražus būrys Druskininkų trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojų. Jie susirinko švęsti savo mokslo metų pradžios. Reikia pažymėti, kad ir atostogos buvo turiningos – buvo net kelios progos geriau pažinti kaimyninę Lenkiją: ekskursija į Varšuvą, susipažinta su Seinų, Punsko istorija, lankytasi garsiuosiuose Punsko Žolinės atlaiduose, prūsų jotvingių gyvenvietėje, dalyvauta Punsko lietuvių bendruomenės šventėje minint Lietuvos 100-metį… O dabar atėjo laikas pradėti septintuosius TAU mokslo metus.
   Iš pradžių rektorius Jonas Valskys pasveikino visus sugrįžusius, informavo apie pasikeitimus. Po energingai sugiedoto „Gaudeamus“ buvo pasveikinti vasarą ar rugsėjo mėnesį šventusieji kokią nors garbingą sukaktį. Teikdamas gėles ir sveikinimo atvirukus, J.Valskys nupiešė žodinį kiekvieno jubiliato asmenybės portretą.
   Jau tapo tradicija, kad į mokslo metų pradžios šventę pakviečiamas garbingas svečias. Praėjusį rudenį apie Nepriklausomybės Akto paieškas pasakojo jį suradęs profesorius Liudas Mažylis. Šįsyk su malonumu klausėmės Seimo narės, opozicinės TS-LKD partijos atstovės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės. Pavasarį TAU klausytojai lankėsi Seime, turėjo galimybę stebėti, kaip vyksta posėdis, tai dabar buvo smalsu išgirsti, kaip sprendžiami aktualūs klausimai, kuo skiriasi darbas Europos parlamente ir respublikos įstatymų kalvėje. Seimo narė sulaukė klausytojų klausimų apie politikos, aplinkosaugos ir kitų problemų sprendimą.
   Po rimtų kalbų švęsti pakvietė TAU moterų vokalinis ansamblis „Vakarėjant“ (vadovė Virginija Šedienė), kuris susikūrė prieš dvejus metus, bet jau spėjo surengti 23 koncertus, o lapkričio 10 dieną kviečiamas dalyvauti visos respublikos Tauchorų ir ansamblių festivalyje. Ir linksmas, ir susimąstyti kviečiančias dainas bei poetų posmus moterys skyrė sukaktuvininkams. Viskas turi pradžią ir pabaigą. Šventė baigėsi, o mes kiekvieną pirmadienį vėl skubėsime į SPA Vilnius konferencijų salę ir prasmingai leisime laiką klausydamiesi lektorių paskaitų.

 

  LT turas: Johno Powello choras 


   Spalio 25 d. 19 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. 
   Prestižinio britų „BBC Radio“ eterio nusipelnęs choras iš Mančesterio koncertų Lietuvoje metu atliks pasaulinę klasiką, kuri nukels į skirtingus istorijos tarpsnius nuo J. S. Bacho ir G. Verdžio kūrybos iki britų aukštuomenės pamėgtų kompozitorių kūrinių.
Brandžiame ir idealiai skambančiame kolektyve kai kurie choristai dainuoja net... nuo 1979 m.! Choro vadovas, Kembridžo universiteto absolventas Johnas Powellas taip pat yra patyręs savo srities profesionalas. Kol jis subūrė savo kolektyvą, pats dainavo pripažintuose ir gerai žinomuose radijo choruose. 
   Koncertas - nemokamas.

 

  Trečioji IX Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų
  festivalio savaitė: išminties perlai apie gyvenimą
   Spalio 15 d. 18 val. Keistuolių teatro premjera „RIEŠUTŲ DUONA“ pagal Sauliaus Šaltenio apysaką (rež. Aidas Giniotis) Varėnos kultūros centre.
   Vaidina:
Dalius Skamarakas; Vaidotas Žitkus; Jurgis Marčėnas; Džiugas Širvys, Aurimas Bačinskas/Lukas Auksoraitis, Judita Urnikytė, Vesta Šumilovaitė, Justina Smieliauskaitė, Jovita Jankelaitytė/Aistė Šeštokaitė. 
    Daugeliui skirtingų kartų vis kitaip pažįstama, mokyklos suole nučiupinėta, į Lietuvos kino ir teatro klasikos fondus nugulusi „Riešutų duona” Keistuolių teatre įkvepia šviežio oro gurkšnį, skambantį „The Beatles” muzika ir išeinančios vaikystės žingsniais. 
   Bilieto kaina – 9 Eur, moksleiviams – 7 Eur. Trukmė – 1 val. 30 min.

   Spalio 16 d. 18 val. Nacionalinio Kauno dramos teatro 1 dalies komedija „Vasarvidis“ pagal Williamo Shakespeare’o pjesę „Vasarvidžio nakties sapnas“ (rež. Eglė Kižaitė) Varėnos kultūros centre.
   Vaidina:
Eglė Grigaliūnaitė, Neringa Nekrašiūtė, Goda Petkutė, Andrius Gaučas, Gytis Laskovas, Pijus Narijauskas, Gintautas Bejeris. 
   Meilės kerams paklūsta visi – ryžtingi jaunuoliai ir drovios merginos, karaliai ir kunigaikščiai, fėjos ir net dievai. Ji užklumpa netikėtai ir išeina neįspėjusi. Ji apdovanoja ypatingomis galiomis ir paverčia bejėgiais. Ji nepavaldi logikos dėsniams ir nepaklūstanti protui. Ji džiugina ir žeidžia. Turtina ir sekina. Ji yra dovana, netgi tada, kai myli asilą. 
   Bilieto kaina – 8; 10 Eur, moksleiviams, studentams, senjorams, neįgaliesiems ir grupėms – 6 Eur (N-14). Trukmė – 1 val. 30 min.

   Spalio 17 d. 18 val. Klaipėdos jaunimo teatro 3 dalių spektaklis „MŪSŲ MIESTELIS“ tiems, kurie skuba gyventi ir tiems, kuriems reikia sustoti, o sustojus apsidairyti ir pamatyti savo artimus, pagal Thornton’o Wilder’io pjesę (rež. Darius Rabašauskas) Varėnos kultūros centre.
   Vaidina:
Valentinas Masalskis, Rimantas Pelakauskas, Vitalija Mockevičiūtė, Diana Anevičiūtė, Valerijus Jevsejevas, Simonas Lunevičius, Asta Zachorovaitė, Artūras Lepiochinas, Gytis Lemkys, Donatas Stakėnas, Donatas Želvys, Vaiva Kvedaravičiūtė, Rugilė Latvėnaitė, Paulius Kavoliūnas, Ieva Pakštytė, Marija Žemaitytė, Laima Akstinaitė, Gediminas Povilavičius, Kristupas Biržietis, Paulius Pinigis. 
   Visuotinio lėkimo, susvetimėjimo, savanaudiškumo ir nuolatinio bandymo gyventi pagal planą kontekste spektaklis „Mūsų miestelis“ atsigręžia į amžinybės akivaizdoje gyvenančių paprastų žmonių likimus bei ieško jų prasmės. Spektaklis nagrinėja esminius klausimus: kodėl gyvename? Kas yra meilė? Kas yra mirtis? Kas yra laikas ir kodėl jo nevertiname? Kas bus, kai mūsų laikas pasibaigs? 
   Bilieto kaina – 8; 10; 12 Eur. Trukmė – 3 val. 20 min.

   Spalio 18 d. 11 val. Knygos teatro spektaklis vaikams „TRUMPOS ISTORIJOS APIE...“ pagal rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus istorijas (rež. Redita Dominaitytė) Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėse (J. Basanavičiaus g. 17).
   Vaidina:
Aura Garmutė, Artūras Dubaka, Laura Misiukevičiūtė, Redita Dominaitytė. 
   Spektaklis ypatingas tuo, kad veiksmui iliustruoti pasitelkiamos pasakojamasis-skaitovinis teatro žanras. Spektakliu siekiama sužadinti žiūrovo vaizduotę ir perkelti jį į kitą – juslinio pasaulio dimensiją. Spektaklyje susipina 3 skirtingos istorijos, kurias „Knygos teatras“ kviečia patirti liečiant, uodžiant, ragaujant… 
Bilieto kaina – 5 Eur (grupėms daugiau kaip 10 asmenų – 3 Eur). Spektaklis skirtas 2-8 m. vaikams, pritaikytas vaikams su regos sutrikimais. Trukmė – 40 min.

   Spalio 18 d. 18 val. Naisių vasaros teatro 2 dalių komedija „FIGARO!” pagal Pjero Ogiustino Karono de Bomaršė pjesę „Figaro vedybos“ Varėnos kultūros centre.
   Naisių vasaros teatro aktoriai, sujungę jėgas drauge su režisieriumi Arvydu Lebeliūnu, metė sau iššūkį ir Bomaršė kūrybą pabandė perkelti į XX a. vidurio laikus. Veiksmas vyksta šokių studijoje. Aktoriams nemenkas iššūkis buvo susidoroti su vaizdingu Bomaršė žodžiu. Jo skambesį paversti šiuolaikiškesniu, mums labiau suprantamu, tuo pačiu nepametant spektaklio temos, Bomaršė kūrybos spalvos. Tad šį kartą buvo nuspręsta pasitelkti kitą išraiškos priemonę – šokį.
   Įėjimas su kvietimais (įsigijusiems 3 ir daugiau bilietų į kitus festivalio spektaklius bus įteikti du kvietimai į šį spektaklį).

   Spalio 19 d. 18 val. Lietuvos rusų dramos teatro spektaklis „VIENIŠAS ŽMOGAUS BALSAS“ pagal Svetlanos Aleksijevič knygą „Černobylio malda“ (rež. Vladimir Dorondov) Varėnos kultūros centre.
   Vaidina
Aleksandra Metalnikova.
   Vaidinime skamba rusų moters, žuvusio jauno gelbėtojo „likvidatoriaus“ taip pat jaunos našlės, pasakojimas. Tas jos pasakojimas – tarsi himnas judviejų meilei, kurią toji milžiniška katastrofa paskatino suliepsnoti neregėta jėga, nors jiedu – niekuo neypatingi, tik labai tyros ir jautrios sielos žmonės. 
   Bilieto kaina – 9 Eur. Trukmė – 1 val. 10 min. Spektaklis vaidinamas originalo (rusų) kalba.

   Spalio 20 d. 18 val. teatro judėjimo „No Theatre“ spektaklis „ILIUZIJOS“ pagal Ivano Vyrypajevo pjesę (rež. Vidas Bareikis) Varėnos kultūros centre.
   Vaidina:
Saulė Sakalauskaitė, Roberta Sirgėdaitė, Povilas Jatkevičius, Marius Gotbergas. 
   „Iliuzijos“ - tai keturių žmonių, dviejų porų, nugyvenusių ilgą gyvenimą istorijos ir išgyvenimai, bandymai suprasti save ir kitą. Galų gale suprasti, kas tai yra ta meilė, ką reiškia mylėti kitą žmogų. Kaip nugyventi gyvenimą meilėje ir tuo pačiu atrasti savo vietą šitame nepastoviame nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Istorijos priverčia ir juoktis, ir verkti, ir rimtai pamąstyti, koks yra meilės vaidmuo mūsų pačių gyvenimuose. 
   Bilieto kaina – 5; 6; 7 Eur. Trukmė – 1 val. 30 min.

   Spalio 21 d. 18 val. teatro „Atviras ratas“ premjera „SAULĖTOJI LINIJA“ pagal Ivano Vyrypajevo pjesę (spektaklio kūrėjai ir aktoriai Justas Tertelis ir Vesta Šumilovaitė – Tertelienė) Varėnos kultūros centre. 
   Per tragikomiškas ir puikiai atpažįstamas situacijas I.Vyrypajevas šioje nenuspėjamoje komedijoje tarsi veda žiūrovams savotišką terapinį susitikimą – kaip laimingai bendrauti su žmona, vyru, partneriu ir pasauliu? Neeilinis autoriaus humoras, meistriškai struktūruoti dialogai, aktyvus pjesės ritmas. „Saulėtoji linija” – tai drąsus ir atviras aktorių dueto eksperimentas, kuris ne tik tęsia teatro laboratorijos siekį kalbėti su žiūrovais savita teatrine kalba bei šiandienai aktualiomis temomis, bet ir kviečia atpažinti save teatre, pasitelkiant lengvą autoironiją, humoro jausmą bei pažinimo džiaugsmą. 
   Bilieto kaina – 10; 12 Eur (N-16). Trukmė – 1 val. 30 min.

   Spalio 23 d. 18 val. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „ŠVEIKAS“ pagal Jaroslavo Hašeko romaną. 
   Režisierius Adomas Juška. Trukmė – 1 val. 15 min. Scenografas, inscenizacijos autorius Adomas Juška. Kompozitorius Vygintas Misevičius. Vaidina: Andrius Bialobžeskis, Mindaugas Ancevičius, Lukas Petrauskas, Marius Gotbergas. 
   Sakoma, kad, jei yra gerų dalykų, kuriuos lėmė Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai, – tai daugybė talentingų „prarastosios kartos“ rašytojų, kurių skaudžios patirtys atsidūrė XX amžiaus labiausiai vertinamos literatūros centre. Tik vargu, ar surastume kitą tokį romaną, kuriame apie karą būtų kalbama taip satyriškai, kaip tai daroma čekų rašytojo Jaroslavo Hašeko „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiuose“. 
   Režisieriaus Eimunto Nekrošiaus mokinys, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos III-ojo režisūros kurso studentas A.Juška debiutuoja spektakliu „Šveikas“ pagal Jaroslavo Hašeko romaną. Savo pirmajame darbe jaunasis režisierius pasirenka kelias kultinio romano autoriaus sukurtas situacijas ir per jas siekia pažvelgti į Šveiką kaip žmogų, kurio šypsena buvo ne lengvas juokas, o aštrus pasipriešinimas valdžiai, karui ir aplinkai.   Spektaklyje Šveiko aplinka – kareivių šaudykla, kurioje jis laiko taikinį, kol viršesnieji kareiviai treniruojasi šaudyti. Šveikas šypsosi, kapelionas geria, kareivis rėkia ir šaudo... Režisieriaus tikslas – atskleisti kažką tikro apie kiekvieno iš jų idiotišką egzistavimą. 
   Bilieto kaina – 10 Eur, moksleiviams, studentams, senjorams, neįgaliesiems – 8 Eur.

PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

IŠNUOMOJA 160 kv. m KOMERCINES PATALPAS Krėvės g. 5, Druskininkuose.
Tinka parduotuvei ir kitokiai įvairiai komercinei veiklai.
Kreiptis tel. 861240856.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.